PROJEKTY UNIJNE

                                                                                                                                      

                                                                  Main page

CICPA

Common Invitives
in Conserved and Protected Areas                                    

W dniach 12-13 stycznia 2018 roku, w miejscowości Karkle na Litwie odbyło się spotkanie inaugurujące wspólny polsko litewski projekt o nazwie „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA), czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych Przyrodniczo”. Projekt realizowany jest przez cztery organizacje partnerskie, w tym dwie z Polski: Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz dwie z Litwy: Administrację Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle i Europejską Unię Ochrony Wybrzeża Biuro Bałtyckie w Kłajpedzie.

Projekt CICPA ma za zadanie zachęcenie i wspieranie polskich i litewskich lokalnych władz, instytucji, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych lokalnych działaczy, w budowaniu międzynarodowej współpracy, opartej na zrównoważonym wykorzystywaniu obszarów objętych ochroną przyrody, w szczególności w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Natura 2000.

W projekcie CICPA zaplanowane są liczne spotkania lokalne, interesujące warsztaty międzynarodowe, atrakcyjne zagraniczne wyjazdy studialne oraz wspólna organizacja ciekawych międzynarodowych imprez plenerowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i potrwa do 30 grudnia 2019 roku. Łączny budżet projektu CICPA to 421.027,50 Euro.

 

Gminny Ośrodek Kultury informuje, iż jest w trakcie realizacji  operacji  pt.: „Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy”, finansowanej  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie związanej z działalnością rybacką”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „ Montaż 2 zestawów urządzeń infrastruktury rekreacyjnej – linowego centrum rekreacji (zestaw) na terenie plaży przy ul. T. Kościuszki oraz montaż urządzeń rekreacyjno treningowych typu outdor przy ul. B. Krzywoustego na terenie Szkoły podstawowej w Stepnicy”.